• 01 Vakmanschap

  Onze medewerkers zijn stuk voor stuk ondernemende geesten, uitstekende technici en creatieve doeners.

 • 02 Kwaliteit

  Kwaliteit primeert, niet kwantiteit, daar zijn we bij GeKon van doordrongen.

 • 03 Service

  Gedrevenheid in nazorg, dat wil zeggen dat we u zolang het nodig is blijven ondersteunen.

Algemene verkoop- levering-en betalingsvoorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden terzake koop/verkoop, levering en betaling zijn van de toepassing op alle transacties met ons.  Overeenkomsten dewelke van deze voorwaarden afwijken kunnen ons slecht verbinden voor zover deze door ons schriftelijk als bindend zijn erkend en gelden alsdan uitsluitend voor de daarop betrekking hebbende transactie.
 2. Alle door onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten, door hen gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling of schriftelijk, verbinden ons slecht voor zover deze door ons schriftelijk bevestigd werden.
 3. Onze offertes en prijzen, ook deze vermeld in onze catalogi en prijscouranten, zijn louter richtgevend en hebben geen bindend karakter.  Indien na het sluiten van overeenkomsten met ons, wijzigingen optreden in de prijzen van de door ons in te kopen goederen, hetzij door loonsverhogingen hetzij door koersveranderingen hetzij welkdanige andere oorzaak ook, zijn wij gerechtigd onze prijzen aan te passen onder vermelding van de oorzaak.
 4. Offertes voor speciale aanmaken gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Bij bestelling van een geringer kwantum wordt de prijs dienovereenkomstig verhoogd.  De geleverde hoeveelheden kunnen tot maximaal 10% van de bestelde aantallen afwijken.
 5. Alle prijzen gelden inclusief verpakking doch exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;  Condities franco levering en vergoeding van vracht- , expresse- , en andere kosten worden berekend volgens de op dat moment geldende voorwaarden.
 6. Door ons  geleverde goederen, welke niet voldoen aan de eisen en/of toleranties daaraan door tekening of norm gesteld, worden , indien de koper aantoont dat deze artikelen door hem daardoor niet te verwerken zijn, door ons teruggenomen en geruild of de koper wordt door ons gecrediteerd, indien en voor zover deze goederen nog in originele verpakkingen verpakt zijn.
 7. De eigendom wordt overgedragen op de overeengekomen plaats en tijd, of bij gebreke aan nadere bepaling, op de plaats en tijd van de lading, op de werkplaats of in het magazijn of pakhuis.  Van dat ogenblik af worden de risico’s op de koper overgedragen. Deze moet instaan voor de dekking ervan welke ook de wijze van overdracht of de overeengekomen modaliteiten zijn, ook en zelfs wanneer wij de organisatie van het vervoer en van de verzending op ons nemen. Elke bepaling of akkoord tegen dit beding in zal slaan op de posten en modaliteiten van het vervoer zonder dat daardoor afgeweken wordt van het principe van de risico-overdracht.
 8. Door ons opgegeven leveringstermijnen hebben slechts één indicatieve waarde en zijn derhalve zonder waarborg nog verbintenis van onze twege. Zij kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding komen wegens laattijdige levering, wettigen. Levering buiten de gestelde termijn kan slecht in wederzijds akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een order tot gevolg hebben. Alle gevallen van overmacht”o.a. werkstakingen,blokkades, stiptheidsacties, bevelen van de overheid niet- voldoen aan de verplichtingen van onze leveranciers,…”bevrijden ons van elke verplichting tegenover de koper. Indien de levering aan de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te annuleren en zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 9. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering, behoudens het geval van opzet of grove schuld onzerzijds. Wij zijn desgevallend bereid de koper te subrogeren in de eventuele vorderingsrechten welke wij mochten hebben tegenover onze leveranciers.
 10. In geval van een dergelijk vastgesteld verborgen gebrek wordt onze aansprakelijkheid contractueel en forfaitair beperkt tot het vervangen van de gebrekkige goederen met uitsluiting van elke andere vergoeding.
 11. Om geldig te zijn moeten alle klachten ons medegedeeld worden bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
 12. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, zijn de facturen steeds betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldatum worden van rechtswegen en zonder ingebrekestelling vermeerdert met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de eerste schrijf van 6197,33 €, 10% op de schijf van 6197,33 € tot 12394,67 € en 8% op het daarboven verschuldigd bedrag maar met een minimum van 37,18 €.  Benevens deze forfaitaire schadevergoeding is de koper tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente meer dan 12% bedraagt in welk geval als dan de wettelijke rente zal worden aangerekend.
 13. Elke vertraging in betaling laat ons toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen en maakt elke verschuldigde, zelf niet-vervallen som onmiddellijk eisbaar.
 14. Wij behouden ons uitdrukkelijk de eigendom van de geleverde goederen voor tot de algehele en volledige betaling heeft plaatsgevonden. Eventuele gedeeltelijke betaling brengt geenszins een proportionele eigendomsoverdracht mede. De koper is verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven op ons eerste verzoek daartoe en gemachtigd ons, of diegene die wij daartoe aanstellen, nu reeds en voor alsdan de ruimte te betreden waar de goederen zijn opgestapeld en deze goederen terug te nemen.
 15. Alle bestaande of toekomstige belastingen op de waarde van de goederen die het voorwerp zijn van onze overeenkomsten worden door de kopers gedragen. Zij delen ons het verschuldigde bedrag op hun verantwoordelijkheid mede.
 16. Als onze facturen zijn betaalbaar in de aangeduide munt. Wanneer de betaling in een vreemde munt geschiedt zal de omzetting berekend worden aan de hoogste koers van de dag van de datum van de factuur of van de betaling.
 17. Bij eventuele geschillen zijn alleenlijk de rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd.
 18. Tenzij uitdrukkelijk door de koper aan ons per afzonderlijk schrijven kenbaar gemaakt, wordt geacht dat de kopers geheel akkoord zijn met onze verkoopsvoorwaarden, met terzijdestelling van hun eigen inkoopvoorwaarden.
 19. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 20. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 21. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.